بیوگرافی ستار حیدری - مدرس

دیپلم علوم تجربی دیپلم آموزشگاههای زبان انگلیسی دیپلم مهارت های هفت گانه از سازمان فنی و حرفه ای

فوق دیپلم آموزش زبان انگلیسی از تربیت معلم شهید رجایی کرمانشاه

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه رازی کرمانشاه

فوق لیسانس زبانشناسی از دانشگاه پیام نور واحد گیلان

فوق لیسانس آمئزش زبان انگلیسی از دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه