بیوگرافی مهدی داوری نژاد - مدرس

:سوابق علمی و مقالات چاپ شده 

چاپ کتاب مدارس هزاره سوم -نشر سرانه-1395

مقالات چاپ شده 1 تنوع تصاویر هنری در خطبه پنجم نهج البلاغه-با همکاری دکتر محمد نبی احمدی-ارائه در همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات-دی ماه1391

اسماعیل صبری و رویکری نئ در غزل معاصر مصر -ا همکاری دکتر علی سلیمی -ارائه در سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی -آذرماه1391

جایگاه نهج البلاغه از منظر اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان با همکاری دکتر یحیی معروف ارائه در همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات-دی ماه 1391

نقش دین در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی -همایش ملی هجوم خاموش با همکاری دکتر بحبی معروف جهاد دانشگاهی لرستان خرداد1391

جایگاه و شان مسجد در قرآن کریم با همکاری دکتر علی سلیمی ارائه در بیست ئ یکمین اجلاس سراسری نماز -شهریور 1391

کسب مقام سوم کشوری تحصیل کتاب عربی نهم 1394

نفر برگزیده استانی جشنواره فعال یار دهی و یادگیری 1394

نفر برگزیده فراخوان ارسال مقالات فضلنامهالکترونیکی مبین -خلاقیت و نواوری درس عربی 1393