افتخارات  مدرسه


تقدیر به دلیل بکارگیری فناوری های نوین در فرایند آموزش و تربیت دانش آموزان
درج شده در تاریخ 1394/08/20 توسط AdMiN.