افتخارات  مدرسه


کسب رتبه اول در آزمون دوره تأمین مدرس فیزیک
درج شده در تاریخ 1375/06/19 توسط AdMiN.