افتخارات  مدرسه


کسب مقام قهرمانی مسابقات جودو مدارس ناحیه یک کرمانشاه
درج شده در تاریخ 1395/12/14 توسط AdMiN.