افتخارات  مدرسه


مدال برنز مسابقات نورنبرگ آلمان ( ساکت کننده بوق خودرو )
درج شده در تاریخ 1395/02/07 توسط AdMiN.

کسب مدال برنز مسابقات نورنبرگ آلمان توسط دانش آموز سراج الدین قنبری زاده شهری در زمینه اختراع دستگاه ساکت کننده بوق خودرو