نام: مهدی
نام خانوادگی: رضایی
سمت: هیئت مدیره
نام: علی
نام خانوادگی: رضایی
سمت: موسس
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: متولی
سمت: مدیر
نام: مهدی
نام خانوادگی: فرجی
سمت: معاونت
بیوگرافی
نام: عثمان
نام خانوادگی: میرزایی
سمت: معاون اجرایی
نام: وریا
نام خانوادگی: اسدی
سمت: مسئول فناوری
نام: مرتضی
نام خانوادگی: قبادی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سعید
نام خانوادگی: کرانی
سمت: حسابدار
نام: علیرضا
نام خانوادگی: رستمی
سمت: معاون پرورشی
نام: احسان
نام خانوادگی: سهامی بیستونی
سمت: امور فنی
نام: بیژن
نام خانوادگی: مختاری زاد
سمت: مسئول فناوری
نام: علی
نام خانوادگی: کاکاوندی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه