پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13
شنبه
08:00 تا 09:15
انگلیسی
   
09:30 تا 10:45
ادبیات فارسی
   
11:00 تا 12:15
آموزش قرآن
   
12:30 تا 13:45
تربیت بدنی
   
یکشنبه
08:00 تا 09:15
علوم تجربی
   
09:30 تا 10:45
تفکر و سبک زندگی
   
11:00 تا 12:15
پیام های آسمان
   
12:30 تا 13:45
ریاضی
   
دوشنبه
08:00 تا 08:40
ادبیات فارسی
08:40 تا 09:15
ریاضی
   
09:30 تا 10:45
ادبیات فارسی
   
11:00 تا 12:15
ریاضی
   
12:30 تا 13:45
عربی
   
سه شنبه
08:00 تا 08:40
مطالعات اجتماعی
08:40 تا 09:15
مطالعات اجتماعی
   
09:30 تا 10:45
علوم تجربی
   
11:00 تا 11:40
کار و فناوری
11:40 تا 12:15
کار و فناوری
                                       
چهارشنبه
08:00 تا 09:15
فرهنگ و هنر
   
09:30 تا 10:45
مطالعات اجتماعی
   
11:00 تا 11:40
برنامه ریزی
11:40 تا 12:15
مبانی رایانه
                                       
پنج شنبه                                                                                                                                                
جمعه