پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه                  
07:45 تا 09:00
قرائت فارسی
   
09:15 تا 09:50
ریاضی
09:50 تا 10:30
تربیت بدنی
   
10:45 تا 12:00
تفکر و سبک زندگی
   
12:15 تا 13:30
املا و انشای فارسی
         
یکشنبه                  
07:45 تا 08:20
پیام های آسمان
08:20 تا 09:00
پیام های آسمان
   
09:15 تا 10:30
مطالعات اجتماعی
   
10:45 تا 12:00
علوم تجربی
   
12:15 تا 13:30
عربی
         
دوشنبه                  
07:45 تا 09:00
قرآن
   
09:15 تا 10:30
هندسه
   
10:45 تا 12:00
ریاضی
   
12:15 تا 12:50
رایانه
12:50 تا 13:30
برنامه ریزی
         
سه شنبه                  
07:45 تا 09:00
زبان انگلیسی
   
09:15 تا 10:30
علوم تجربی
   
10:45 تا 12:00
فرهنگ و هنر
                                             
چهارشنبه                  
07:45 تا 09:00
کار و فناوری
   
09:15 تا 10:30
مطالعات اجتماعی
   
10:45 تا 12:00
تربیت بدنی
                                             
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه