پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه                  
07:45 تا 09:00
فرهنگ و هنر
   
09:15 تا 10:30
ادبیات فارسی
   
10:45 تا 11:20
ریاضی
11:20 تا 12:00
تربیت بدنی
   
12:15 تا 12:55
مطالعات اجتماعی
12:55 تا 13:30
مطالعات اجتماعی
         
یکشنبه                  
07:45 تا 09:00
کار و فناوری
   
09:15 تا 10:30
علوم تجربی
   
10:45 تا 12:00
تفکر و سبک زندگی
   
12:15 تا 13:30
ریاضی
         
دوشنبه                  
07:45 تا 09:00
ادبیات فارسی
   
09:15 تا 10:30
عربی
   
10:45 تا 12:00
مطالعات اجتماعی
   
12:15 تا 12:55
پیام های آسمان
12:55 تا 13:30
پیام های آسمان
         
سه شنبه                  
07:45 تا 09:00
ریاضی
   
09:15 تا 10:30
علوم تجربی
   
10:45 تا 12:00
زبان انگلیسی
                                             
چهارشنبه                  
07:45 تا 08:20
رایانه
08:20 تا 09:00
برنامه ریزی
   
09:15 تا 09:55
آموزش قرآن
09:55 تا 10:30
آموزش قرآن
   
10:45 تا 12:00
تربیت بدنی
                                             
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه