نام: سیاوش
نام خانوادگی: قبائی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضیات از تهران
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: اکبرزاده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهروز
نام خانوادگی: پرنا
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس جغرافیای طبیعی گرایش ژئو مورفولوژی از کرمانشاه در سال1385
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: کیومرث
نام خانوادگی: محمدپور
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی از کرمانشاه در سال1373
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: امجدیان
سمت: مدرس
نام: بیژن
نام خانوادگی: رجبی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ابتدایی از کرمانشاه در سال1372
ساعت های حضور در مدرسه
نام: آیت اله
نام خانوادگی: آزیده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضی از همدان در سال1376
ساعت های حضور در مدرسه
نام: امیر ارسلان
نام خانوادگی: اشکان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: وحید
نام خانوادگی: امیریان
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه رازی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: افشین
نام خانوادگی: بایگانه
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس هنرهای تجسمی از تهران در سال1376
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ستار
نام خانوادگی: حیدری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از کرمانشاه در سال94
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: وحید
نام خانوادگی: حیدری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهروز
نام خانوادگی: رمضانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جعفر
نام خانوادگی: شاهمیری
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی در سال1394
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: علیپور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سهراب
نام خانوادگی: فرهادی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناس علوم تجربی از کرمانشاه در سال1374
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: فروتن سهامی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: مؤمنی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهزاد
نام خانوادگی: مهرابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: مهرابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سید سعید
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرهاد
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال1395
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: پاشایی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس مطالعات اجتماعی از دانشگاه فذهنگیان در سال1393
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمزه
نام خانوادگی: کرم پور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلیل
نام خانوادگی: کریمی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی معارف
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلیل
نام خانوادگی: کیانی پور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: کامران
نام خانوادگی: گل عنبر
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس هنرهای تجسمی از تهران و کرمانشاه
ساعت های حضور در مدرسه