نام: سیاوش
نام خانوادگی: قبائی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضیات از تهران
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: اکبرزاده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهروز
نام خانوادگی: پرنا
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس جغرافیای طبیعی گرایش ژئو مورفولوژی از کرمانشاه در سال1385
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: کیومرث
نام خانوادگی: محمدپور
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی از کرمانشاه در سال1373
ساعت های حضور در مدرسه
نام: آیت اله
نام خانوادگی: آزیده
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس ریاضی از همدان در سال1376
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: الماسی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: علیپور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سهراب
نام خانوادگی: فرهادی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناس علوم تجربی از کرمانشاه در سال1374
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: فروتن سهامی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سلیمان
نام خانوادگی: قادری جو
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پرویز
نام خانوادگی: محسنی نسب
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهزاد
نام خانوادگی: مهرابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: مهرابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: میرزایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: نظری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرهاد
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال1395
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: پاشایی
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس مطالعات اجتماعی از دانشگاه فذهنگیان در سال1393
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلیل
نام خانوادگی: کریمی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی معارف
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلیل
نام خانوادگی: کیانی پور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه